ANBI gegevens

  Naam: Stichting joods monument 1949-1945 Driebergen-Rijsenburg Fiscaal nummer: 8214.88.697 Contactgegevens:

Bestuurssamensteling:

 • voorzitter
 • secretaris/penningmeester

Beleidsplan:

 STICHTING JOODS MONUMENT 1940-1945

 DRIEBERGEN-RIJSENBURG

 1. De Stichting Joods Monument 1940-1945 Driebergen Rijsenburg is bij akte gepasseerd op 10 november 2009 ten kantore van Heuvelrug notarissen, ten overstaan van notaris mr F. J. R. Op de Coul en mede ondertekend door beide ondergetekenden van dit beleidsstuk.
 2. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nr.30273475

Doelstelling

  1. Het oprichten en in stand honden van een gedenkplaats voor de omgebrachte Joden die gedurende enige tijd tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in Driebergen-Rijsenburg verbleven;
  2. Zich in (te) zetten om de herinnering levend te houden aan plaatsgenoten die met gevaar voor eigen leven Joodse mensen onderdak boden;
  3. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Hierbij is tevens inbegrepen alle educatieve aspecten. Werkzaamheden

 1. De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het inzamelen van voldoende financiële middelen om bovenvermelde doelstelling te bereiken.
 2. De nadruk ligt hierbij thans vooral bij instandhouding van het monument en de educatieve activiteiten.

Fondsverwerving

 1. Deze middelen worden in de ruimste zin verkregen door giften en legaten van particulieren en instellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mailing, verspreiden van folders en (via) reacties op de website www.jmind.nl.

Financieel beheer

 1.     Het opgebouwde vermogen wordt grotendeels ingelegd op de renterekening gekoppeld aan de bankrekening bij de Rabobank Utrechtse Heuvelrug.
 2.     Besteding van gelden verbonden aan de instandhouding van de stichting en het bereiken van de doelstelling komt ten laste van de ingekomen gelden.
 3.     De kosten verbonden aan het oprichten en in stand houden van een monument zullen krachtens overeenkomsten worden uitbetaald na leveringen of met zekerstelling van een gedeelte voor de levering.
 4.     Opdrachten als bedoeld in lid 3 zullen eerst worden gegeven nadat voldoende middelen zijn zeker gesteld.
 5.    Opdrachten als bedoeld in lid 3 kunnen slechts worden gegeven nadat het bestuur daartoe heeft besloten.
 6. Opdrachten in het kader van educatie worden schriftelijk vastgelegd en door het bestuur bekrachtigd.

 Beloning

 1. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.
 2. Onkosten, gemaakt door bestuursleden en medewerkers kunnen worden vergoed op basis van  werkelijk gemaakte kosten. Hiertoe dient een declaratie te worden getekend door een niet betrokken bestuurslid, alvorens tot vergoeding over te gaan.

 Opheffen stichting

 1. Bij opheffen van de stichting zal een eventueel batig saldo worden benut voor  een bijdrage aan een instelling die het algemeen belang dient.

 Verslag 2015:

Gedurende 2015 is vooral aandacht besteed aan de concretisering van onze wensen op het gebied van de educatie.

Werving van de benodigde gelden om deze doelstelling te realiseren is gunstig verlopen. Naast andere instellingen hebben De Lanoy Meijer stichting en de stichting Ankie Hak het benodigde geld ruim € 5000,- snel beschikbaar gesteld.

Een film is gemaakt over het wel en vooral wee van een Joodse familie waarvan leden in Driebergen-Rijsenburg woonden of ondergedoken waren. De film kan onder andere worden gebruikt voor educatieve doeleinden zoals op basis scholen voor de groepen 7 en 8.

De beschikbare filmbeelden uit 1945 met betrekking tot de bevrijding van tien Joden uit politiebureau te Zeist zijn eveneens te bereiken via de site.

Een aanvang is gemaakt met het opstellen van een lesbrief ten behoeve van scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook voor dit doel is een bijdrage gekregen van genoemde stichtingen.

 

jmind jaarrek 2015